1. Na nasze wyroby udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. 

2. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne produktu do wartości sprzedaży.

3. Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń powstałych na skutek obchodzenia się wyrobem w sposób niezgodny z zasadami użytkowania,
  • celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy),
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub magazynowania produktu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna),
  • zerwania plomby gwarancyjnej dla wyrobów dostarczonych z plombą,
  • szkód powstałych na skutek wadliwego działania wyrobu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia dostarczenia wyrobu. 

5. Kupujący jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu dostawy.
Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu reklamowanego wyrobu spoczywa na Kupującym, kupujący zobowiązany jest do 
odpowiedniego zabezpieczenia wyrobu na czas transportu.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie uzgodnionym 
z kupującym.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.